Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Szkoła

Motto Szkoły

„W każdym człowieku jest coś dobrego i na tym należy oprzeć się w wychowaniu."

[Janusz Korczak]

 

 

Zegar

Niedziela 19.08.2018

Projekty

Dzwonki

 1.8.00 - 8.45      2. 8.50 - 9.35   

     3.9.50 - 10.35    4.10.50 - 11.35   

    5.11.50 - 12.35  6.12.45 - 13.30 

   7.13.35 - 14.20  8.14.25 - 15.10

Mapa

Goście

liczba odwiedzin: 152041

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach

w  roku  szkolnym  2017/2018

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz.

Jeśli nie może - pomóż."

[Janusz Korczak]

 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie dzieci w trudnych sytuacjach.

Profilaktyka jest procesem wspierającym zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole wzajemnie się przenikają a wspólnym mianownikiem obydwu procesów jest uczeń.

Głównym więc założeniem programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły jest kreowanie zdrowego stylu życia, płynne wprowadzanie dziecka w reguły i organizację życia szkolnego, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

Celem nadrzędnym szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego jest systematyczna praca z uczniem, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój rodziny.

 

Wychowanie, kształcenie i profilaktyka powinny stanowić integralną całość.

 

Szkoła realizując zadania dydaktyczne i wychowawczo - profilaktyczne wspiera wszechstronny rozwój ucznia, wyposaża go w wiedzę, rozwija postawy i zachowania cenione i pożądane społecznie. Do realizacji tych zadań posłuży wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego. Wyposaży on ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne w budowaniu dojrzałej osobowości, do rozwoju której uczeń powinien mieć zapewnione poszanowanie godności w sprawach osobistych, w stosunkach rodzinnych, przyjaźni i uczuciach oraz w wiedzę jak chronić siebie i innych przed zagrożeniami współczesnego świata. Uczeń ma prawo swobodnego wyrażania myśli, nie raniąc uczuć i godności innych,  dobrowolnego i zgodnego z zainteresowaniami wyboru zajęć pozalekcyjnych.

 

Ukierunkowanie rozwoju ucznia we wszystkich płaszczyznach: intelektualnej, fizycznej, społecznej, psychicznej, moralnej i duchowej da młodemu człowiekowi bagaż pozytywnych wartości, by podążał drogą w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna.


Plik do pobrania:

PROGRAM_WYCHOWAWCZO_-_PROFILAKTYCZNY_2017_2018.pdf

Aneks_do_Programu_Wychowawczo_Profilaktycznego_SP_Kolczyglowy.pdf


 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Galeria zdjęć