Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Szkoła

Motto Szkoły

„W każdym człowieku jest coś dobrego i na tym należy oprzeć się w wychowaniu."

[Janusz Korczak]

 

 

Zegar

Czwartek 17.01.2019

Projekty

Dzwonki

 1.8.00 - 8.45      2. 8.55 - 9.40   

     3.9.50 - 10.35    4.10.50 - 11.35   

    5.11.50 - 12.35  6.12.45 - 13.30 

   7.13.35 - 14.20  8.14.25 - 15.10

Mapa

Goście

liczba odwiedzin: 223354

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach

w  roku  szkolnym  2018/2019

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz.

Jeśli nie może - pomóż."

[Janusz Korczak]

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Kołczygłowach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści programu są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa sposoby realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,

 • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego obejmują:  

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).


Plik do pobrania:

PROGRAM_WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY_2018_2019.pdf


 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
  ul. Szkolna 10
  77-140 Kołczygłowy

  e-mail:
  zskolczyglowy@gmail.com
 • 59 8213416

Galeria zdjęć